Platteland Makelaardij Nederland is dé makelaardij voor het platteland.
De aangesloten makelaars en adviseurs zijn gespecialiseerd in alle facetten die te maken hebben met de ontwikkelingen die plaatsvinden op het platteland/ buitengebied.

Specialist op het gebied van:

Aan- en verkoop agrarisch onroerend goed
Aan- en verkoop landelijk gelegen woonobjecten
Taxaties
Begeleiding bij onteigening (bestemmingsplanwijziging)
Aan- en verkoop productierechten
(Erf)pachtzaken
Kavelruil
Emigratie

Wij werken vanuit regionale kantoren in Joure, Asten en Haaksbergen. Hier werken zelfstandige makelaars die goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de regio en willen u daarmee graag van dienst zijn.

Op al onze diensten zijn van toepassing onze algemene leveringsvoorwaarden, die op verzoek kosteloos bij ons verkrijgbaar zijn.

Aan- en verkoop agrarisch onroerend goed/ landelijk gelegen woonobjecten
De beslissing om uw woning of bedrijf te verkopen neemt u niet dagelijks. Hiervoor af gaat een hele tijd om dit te beslissen en de voor- en nadelen ervan op een rijtje te zetten. Onze makelaars hebben veel ervaring in het begeleiden bij aan- en verkoop. Om bij aan- of verkoop tot een goed eind resultaat te komen, worden er een aantal stappen doorlopen d.m.v. een stappenplan. We inventariseren samen met u uw wensen en mogelijkheden en begeleiden en adviseren u bij het zoeken van een geschikte nieuwe locatie. We kunnen de planologische en juridische factoren voor u in kaart brengen en de opstallen bouwkundig beoordelen. En natuurlijk onderhandelen we over een scherpe prijs. Kortom we adviseren u en begeleiden het hele proces vanaf de eerste oriëntatie t/m de akte bij de notaris.
In het kader van de huidige ontwikkeling op het platteland en schaal vergroting in de agrarische sector worden er veel agrarische bedrijven opgespitst, hierbij worden de grond en gebouwen los verkocht en hierdoor ontstaat een landelijk gelegen woonobject. Om leeg loop op het platteland te voorkomen, is ook de politiek bezig om op deze locaties een andere bedrijfsbestemming toe te staan.

Om een optimale en snelle verkoop te realiseren is Platteland Makelaardij Nederland partner van DIMO. Dit is de grootste onafhankelijke woonsite van Nederland. 85% van de woningzoekenden zoekt via internet naar een nieuwe woning en zoekt daarbij in iedergeval via DIMO of haar partnersites. De kans op succes wordt hiermee aanzienlijk vergroot! www.dimo.nl









Taxaties
U kunt voor verschillende doeleinden een taxatierapport nodig hebben. Het taxeren van een onroerende zaak is een vak apart, de uitkomst van een rapport kan belangrijke beslissingen met zich meebrengen. Daarom is het belangrijk dat de waarde van een zaak op een bepaald moment en voor en bepaald doel nauwkeurig wordt bepaald. Het belang van een taxatie is niet alleen beperkt tot de verkoop of aankoop van onroerend goed, maar ook op het gebied van bedrijfsopvolging en financiering spelen taxaties een belangrijke rol. Onze taxateurs hebben ervaring in waardebepaling en hebben inzicht in de economische factoren van de markt. Alle omstandigheden en mogelijkheden worden meegenomen bij het maken van een taxatierapport.

Redenen om een taxatierapport te laten maken:

• Waardebepaling bij financiering
• Aan- en Verkoop onroerend goed
• Bedrijfsverplaatsing (in binnen- of naar het buitenland)
• Bedrijfsovername
• Bedrijfsbeëindiging
• Minnelijke waardering
• Vaststellen verpachte waarde







Begeleiding bij onteigening (bestemmingsplanwijziging)
Doordat de leden van de vereniging Platteland Makelaardij Nederland regionaal werkzaam zijn, zijn ze goed geïnformeerd over de ruimtelijke ontwikkelingen in hun werkgebied. Door de toenemende druk op het landelijke gebied, zien we steeds vaker dat agrarische bedrijven en gronden worden onttrokken aan de landbouw. Te denken valt aan natuurontwikkeling, woningbouw, industrie, wegen etc. Deze verkopen hebben doorgaans te maken met een wijziging van de (dan veelal agrarische) bestemming. Juist deze wijziging van de bestemming vraagt om een deskundige begeleiding. Het vaststellen van de schadeloosstelling is een zeer complex en nauwkeurig gebeuren. Ook de begeleiding van de procedures vereist specifieke kennis. Laat u in geval van een dreigende onteigening, wet voorkeursrecht gemeenten, natuurontwikkeling of verkoop aan een projectontwikkelaar in een zo vroeg mogelijk stadium adviseren door een van de makelaars van de Vereniging Platteland Makelaardij Nederland.













Aan- en verkoop productierechten (melk-, mest- en bietenquotum)
Als agrarisch ondernemer is het verhandelen van productierechten niet meer weg te denken onderdeel van de bedrijfsvoering. Toch is het door een veelheid van wetten en regels vaak moeilijk om de juiste weg te vinden, laat staan een prijs bepalen. Verkopen van productierechten is een zaak waar wij u deskundig in kunnen adviseren en ondersteunen. Het vraagt om een zorgvuldige juridische afhandeling. Ook fiscale gevolgen van de verkoop moeten onder de loep worden genomen. Te denken valt dan aan de BTW, inkomstenbelasting en vervangingsreserve. Wij hebben de benodigde kennis in huis en werken, waar nodig, nauw samen met uw accountant. De aangesloten makelaars beschikken over jaren lange ervaring op het gebied van productierechten, middels de Vereniging Platteland Makelaardij Nederland is een landelijk dekkend netwerk ontstaan, waarin vraag en aanbod samen worden gebracht.














(Erf)pachtzaken
Ons kantoor heeft zich als geen ander gespecialiseerd in alles wat met de agrarische sector te maken heeft. Een specifiek onderdeel hiervan is bijvoorbeeld het adviseren in pachtzaken.

De meest voorkomende pachtvormen:

• reguliere pacht
• teeltpacht
• eenmalige pacht
• erfpacht

Tevens adviseren wij u op het gebied van productierechten en pacht, onteigening en pacht, etc. Het beoordelen van erfpachtcontracten en advies bij vaststelling / beoordeling van de canon behoort ook tot ons pakket. Naast pacht geniet ook erfpacht een toenemende belangstelling vanuit de agrarische sector. Het biedt in veel gevallen meer zekerheid dan pacht en omdat een erfpachtrecht in het kadaster wordt ingeschreven, kan dit in een aantal gevallen meer zekerheid voor uw bedrijf bieden. Wij bemiddelen bij zowel het aangaan van een overeenkomst als bij tussentijdse verkoop van het recht van erfpacht. Daar erfpacht een zakelijke overeenkomst is met verplichtingen voor minimaal 26 jaar, is het zaak een zorgvuldige afweging van uw mogelijkheden te maken.






Kavelruil
Voor veel agrariërs is de verkaveling van hun land verre van ideaal. Kavelruil is de oplossing voor het verliezen van kostbare tijd en energie en voor het uitstellen van bedrijfsplannen. Bij kavelruil worden deelnemers bij elkaar gezocht die mee willen werken aan het herverdelen van percelen. Een belangrijk doel daarbij is dat alle partijen er beter van worden. Er zijn twee vormen van kavelruil. Reguliere kavelruil komt tot stand op initiatief van agrariërs. Bij de andere vorm; planmatige kavelruil wordt de kavelruil gestimuleerd vanuit een begeleidingscommissie. Kavelruil is een goedkope en snelle manier om de verkaveling van bedrijven en percelen te verbeteren. Bovendien gebeurt kavelruil altijd op basis van vrijwilligheid en moeten er minimaal drie partijen grond inbrengen. Dit zullen meestal landbouwers zijn maar ook (natuurbescherming)organisaties, waterschappen, gemeenten, landeigenaren, erfpachters en grondeigenaren kunnen meedoen. Het ruilen van grond moet leiden tot verbetering van de verkaveling voor landbouwbedrijven, natuurgebieden, het landschap, recreatiemogelijkheden en de infrastructuur. De voordelen van een betere/goede verkaveling hoeven wij u niet uit te leggen. Het instrument vrijwillige kavelruil is een mogelijkheid om op een snelle wijze, tegen minimale kosten over grotere kavels te beschikken met als resultaat een efficiëntere bedrijfsvoering.











Emigratie
Bedrijfsverplaatsing buiten Nederland biedt andere mogelijkheden dan verplaatsingen binnen de landsgrenzen. Juist het in kaart brengen van de mogelijkheden die de diverse landen bieden en het afstemmen op de specifieke bedrijf- en gezinssituatie is een tijdrovende bezigheid. Door middel van samenwerking in diverse landen met onafhankelijke organisaties en personen beschikken de makelaars van Platteland Makelaardij over een breed netwerk van deskundigen, die de begeleiding ter plaatse verzorgen.
Op deze wijze worden samen met u de mogelijkheden voor emigratie duidelijk in beeld gebracht en wordt de aankoop van een nieuwe "thuis" efficiënt en deskundig begeleidt.