Algemene Leveringsvoorwaarden
Vereniging Platteland Makelaardij Nederland


Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

1.1 De voorwaarden van de Vereniging Platteland Makelaardij Nederland (hierna te noemen de Vereniging), zijn van toepassing op de dienstverlening, van aangesloten leden verleende of te verlenen diensten met betrekking tot onroerend goed in Nederland. Onder onroerend(e) goed(eren) dient men te verstaan onroerende zaken en beperkte rechten daarop, tenzij anders blijkt.

1.2 De overeengekomen courtage en/of honorarium en de bijkomende kosten, zijn tenzij anders overeengekomen, exclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

1.3 Het lid van de Vereniging en/of vertegenwoordiger hiervan, voert de door hem aanvaarde opdracht naar beste weten en kunnen uit, met inachtneming van de belangen van opdrachtgever. Het lid van de Vereniging behoudt zich het recht voor om werkzaamheden welke nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht, onder zijn verantwoording, te laten uitvoeren door derden.

1.4 Er geldt een hoofdelijke aansprakelijkheid voor een ieder, indien de opdracht door meer dan een persoon is verstrekt, voor de bedragen die uit hoofde van de opdracht aan het betreffende lid van de Vereniging verschuldigd zijn.

1.5 De opdracht eindigt in ieder geval bij overlijden van de opdrachtgever. Het tijdstip waarop de makelaar in kennis is gesteld is hiervoor bepalend. Hetgeen bepaald in hoofdstuk 2.2.1 is van overeenkomstige toepassing.

1.6 Indien een opdracht is uitgevoerd of om een andere reden eindigt, zijn de vorderingen wegens het verschuldigde honorarium opeisbaar, tenzij uit deze voorwaarden blijkt of opdrachtgever en het lid van de Vereniging anders zijn overeengekomen. Voor gemaakte onkosten en gedane voorschotten geldt dit eveneens. Opdrachtgever en het lid van de Vereniging kunnen een betaling vooruit door de opdrachtgever overeenkomen. Tevens kan men een tussentijdse afrekening van gedane voorschotten en gemaakte onkosten overeenkomen.

1.7 De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium, voorschotten of onkosten is verzocht en van wie binnen 30 dagen na een tweede verzoek nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die het lid van de Vereniging vanaf het moment

van verstrijken van deze 30 dagen zowel in als buiten rechte ter inning van zijn vordering verschuldigd. Tevens is hij vanaf die datum rente verschuldigd over die vordering, gelijk aan de wettelijke rente (art. 6:120 BW). Deze aansprakelijkheid vervalt indien en voor zover dit wordt beslist door uitspraak van de rechter, in samenhang met diens oordeel dat het door het lid van de Vereniging aan honoraria, voorschotten of onkosten die in rekening zijn gebracht, niet verschuldigd is.

1.8 Het lid van de Vereniging zal zich inspannen de werkzaamheden naar beste kunnen te verrichten, met inachtneming van de in haar beroepsuitoefening gebruikelijke regels. De Vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit of samenhangt met de onjuistheid van de door opdrachtgevers aan het lid van de Vereniging verstrekte gegevens. Het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door opdrachtgever (ook al zijn deze volledig te goeder trouw verstrekt) is een tekortkoming, die het lid van de Vereniging. Aanleiding kan geven de overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever erkent dat de werkzaamheden van de leden van Vereniging een adviserend karakter hebben. Op grond van de aard van de werkzaamheden van het lid van de Vereniging en de subjectieve beoordelingsaspecten die daarbij steeds een rol spelen, is aansprakelijkheid van het lid van de Vereniging voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met ťťn -of meerdere- toerekenbare tekortkoming(en) van het lid van de Vereniging of die op enigerlei andere rechtsgrond kan worden gebaseerd, beperkt tot het door de verzekeraar te dier zaken uitgekeerde bedrag. In geval de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering mocht overgaan, aanvaardt het lid van de Vereniging geen aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid voor gevolgschade, in welke vorm dan ook, is uitgesloten. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in de gevallen waarbij de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van het lid van de Vereniging.

Hoofdstuk 2. Opdracht tot dienstverlening

2.01 Indien in dit hoofdstuk uit niets anders blijkt, wordt onder opdracht verstaan; het verlenen diensten met betrekking tot het tot stand komen van een overeenkomst inzake onroerend goed.

2.02 Het lid van de Vereniging informeert de opdrachtgever inzake het dienstenpakket, de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de opdracht en de gebruikelijke gang van zaken bij het tot stand komen van transacties met betrekking tot onroerend goed.

2.03 De Vereniging heeft geen recht op betaling van het honorarium, voorschotten of onkosten, indien iemand is beschouwd als opdrachtgever, maar deze het bestaan van de opdracht betwist en het bestaan van de opdracht niet blijkt uit een door de opdrachtgever ondertekend en aan het betreffende lid van de Vereniging gericht stuk. Indien het bestaan van de opdracht op andere wijze kan worden aangetoond blijven alle rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit de opdracht van kracht.

2.04 Uitgaande van het normale dienstenpakket, staat de opdrachtgever staan uit hoofde van de opdracht onder andere de volgende diensten ter beschikking:
- Waardebepaling van het betreffende onroerend goed;
- overleg en advies om tot de beoogde overeenkomst te komen;
- besteding van aandacht aan juridische, fiscale, bouwkundige en andere van belang zijnde aspecten;
- advisering over de te voeren onderhandelingen;
- begeleiding bij de afwikkeling.
Aanvullende diensten dienen nader te worden overeengekomen en te worden vastgelegd in de opdracht.

2.05 Het lid van de Vereniging neemt in geen geval een opdracht aan met betrekking tot een onroerend goed, waarvan hij reeds een opdracht heeft van een andere opdrachtgever. Indien deze situatie zich voordoet overlegt de makelaar voor het bereiken van het stadium van onderhandeling met opdrachtgevers. Dit overleg dient te leiden tot opschorting, beŽindiging of het aanstellen van een collega-makelaar met betrekking tot een van de opdrachten.

2.06 Het lid van de Vereniging verkrijgt door de opdracht geen volmacht tot het sluiten van overeenkomsten namens de opdrachtgever. Aan de opdracht kunnen volmachten worden verbonden.

2.07 Het lid van de Vereniging houdt zich uit hoofde van de opdracht niet bezig met activiteiten en handelingen die de opdracht kunnen belemmeren of doorkruisen.

2.08 De looptijd van de opdracht is voor onbepaalde tijd. De opdracht eindigt o.a. door:
- teruggaaf van de opdracht door het lid van de Vereniging;
- vervulling van de opdracht;
- intrekking door de opdrachtgever.

De opdracht is vervuld, zodra de beoogde overeenkomst tot stand is gekomen, als gevolg van de door het lid van de Vereniging verleende diensten. De voortvloeiende verplichtingen inzake de opdrachtgever te begeleiden bij afwikkeling blijven onverminderd van kracht. Dit geldt eveneens voor overeenkomsten waarvan de definitieve totstandkoming afhankelijk is van ontbindende en/of opschortende voorwaarden. Teruggaaf van de opdracht is slechts mogelijk op grond van gewichtige reden. Het intrekken of teruggeven van een opdracht dient schriftelijk te geschieden.
Bij beŽindiging of opschorting van de opdracht kunnen kosten in rekening worden gebracht overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.2.1. Na het einde van de opdracht kunnen courtageverplichtingen ontstaan overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.1.2 Een tot stand gekomen overeenkomst, welke wordt ontbonden door gebruikmaking van de wettelijke bedenktijd (ex artikel 7:2 BW), houdt deze totstandkoming van deze overeenkomst geen vervulling van de opdracht in.

2.1 Courtage

2.1.1 De opdrachtgever is aan het lid van de Vereniging courtage verschuldigd indien tijdens de looptijd van de opdracht een overeenkomst tot stand is gekomen, ook al wijkt deze af van de opdracht. Dit geldt ook indien deze overeenkomst niet het gevolg is van het door het lid van de Vereniging verleende diensten.

2.1.2 De hoogte van het bedrag aan courtage is afhankelijk van de inhoud en de soort van de tot stand gekomen overeenkomst, ook al is deze afwijkend van de opdracht. De overeenkomst kan zowel tijdens als aan het einde van de looptijd tot stand komen. De hoogte van het bedrag wordt bepaalde door hetgeen het lid van de Vereniging en opdrachtgever zijn overeengekomen. Wanneer een opdracht eindigt, het lid van de Vereniging nauwelijks werkzaamheden heeft verricht en de opdrachtgever niet of nauwelijks voordeel heeft genoten, bedraagt de courtage een naar redelijkheid vast te stellen bedrag.

2.1.3 Er is geen courtage verschuldigd over de kosten welke verbonden zijn aan de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst. Onder deze kosten vallen o.a. notariŽle kosten en de overdrachtsbelasting. Hetgeen partijen onderling bij overeenkomst zijn overeengekomen zijn van geen invloed op de verschuldigdheid en het bedrag van de courtage.

2.1.4 Indien de opdrachtgever het lid van de Vereniging niet in staat stelt om de hoogte van de courtage te bepalen, dan heeft hij het recht dit bedrag volgens eigen taxatie te bepalen en is courtage verschuldigd naar de hoogte van dit bedrag.

2.1.5 De courtage is verschuldigd en opeisbaar op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.

2.2 Kosten

2.2.1 De kosten welke het lid van de Vereniging ten behoeve van de opdrachtgever maakt worden vergoed door de opdrachtgever, tenzij bij overeenkomst anders is bepaald. Over de omvang en het maken van deze kosten dient het lid van de Vereniging voortijdig met de opdrachtgever overleg te plegen. Het genoemde geldt eveneens bij intrekking of opschorting van een opdracht.

2.2.2 Indien er aanleiding toe is kunnen opdrachtgever en het lid van de Vereniging het genoemde in artikel 2.2.1 van toepassing verklaren voor het geval de opdracht op andere wijze dan door intrekking of opschorting eindigt.

2.3 Koop en Verkoop

2.3.1 In gevallen dat de courtage afhankelijk is gesteld van de koopsom, wordt onder koopsom verstaan:
- Het overeengekomen bedrag door koper en verkoper. Is over de koopsom omzetbelasting verschuldigd of is deze in de koopsom begrepen, dan wordt onder koopsom mede verstaan het bedrag van de omzetbelasting tenzij de koper gerechtigd is de omzetbelasting in aftrek te brengen;
- indien de tegenprestatie bestaat uit een lijfrentevergoeding, dan geldt de waarde welke aan het onroerend goed wordt toegekend ter berekening van de overdrachtsbelasting;
- bij nog te bouwen of in aanbouw zijnde onroerende zaken geldt; het overeengekomen bedrag van koop- en aanneemsom met inbegrip van omzetbelasting, tenzij de koper omzetbelasting in aftrek kan brengen.
- voor koop en verkoop van een recht van erfpacht, dan wel van opstal op erfpachtgrond geldt; het bedrag dat verkoper en koper overeenkomen, vermeerderd met een bedrag dat gelijk is aan het tienvoudige van de periodieke vergoeding op jaarbasis.
- bij verkoop en koop van aandelen in een naamloze of besloten vennootschap; de blijkens het betreffende aantal aandelen,
- verhandelde fractie in de verkoopwaarde van het onroerende goed van de vennootschap;
- bij ruilkoop betreft het de gezamenlijke waarde van bij ruilkoop betrokken goederen;
- evenals voor koop en verkoopovereenkomsten geldt hetzelfde voor overeenkomsten van: ruilkoop, huurkoop, koop en verkoop op afbetaling, economische overdracht en het vestigen van het recht van erfpacht of opstal.

2.3.2 Worden er naast onroerende ook roerende zaken gekocht en verkocht, of worden er vermogensrechten overgedragen, dan wordt onder koopsom mede verstaan de koopsom van deze zaken en vermogensrechten.

2.4 Huur en Verhuur

2.4.1 In gevallen dat de courtage afhankelijk is gesteld van de huursom, wordt onder huursom verstaan:
- de prestatie die huurder en verhuurder overeenkomen als vergoeding voor het enkel genot van het onroerend goed voor het eerste huurjaar;
- indien de huursom niet in geld wordt uitgedrukt geldt: het bedrag dat volgens eigen taxatie door het lid van de Vereniging wordt vastgesteld.
- Indien het bedrag van een volgend huurjaar afwijkt van het eerste huurjaar, dit bedrag bij het tot stand komen van de overeenkomst reeds vastligt en de ontwikkeling van de huur met de waardeontwikkeling van de euro, dan geldt; het totaal van die bedragen gedeeld door het aantal jaren waarop zij betrekking heeft.

2.4.2 Een gedeelte van een huurjaar, geldt voor de berekening van de courtage als geheel huurjaar. Indien overeenkomsten voor onbepaalde tijd zijn afgesloten of korter dan vijf jaar en voorzien in verlenging door optie of anderszins, worden voor de courtageberekening beschouwd als overeenkomsten voor een periode van vijf jaar of zoveel minder als in de overeenkomst vastgelegde einddatum. In overeenkomsten voor een periode van vijf jaar of langer, hebben opgenomen optiejaren of jaren van stilzwijgende verlening geen invloed op de hoogte van de courtage.

2.4.3 Overeenkomsten welke worden gelijkgesteld aan huur en verhuur zijn:
- pachtovereenkomsten
- huur-ruilovereenkomsten
- overeenkomsten met betrekking tot een zakelijk recht van gebruik of bewoning
- ingebruikgevingsovereenkomsten
- andere vergelijkbare overeenkomsten

2.4.4 Is bij de totstandkoming van de huurovereenkomst een optierecht tot koop, een koopplicht of een voorkeursrecht overeengekomen voor een som waarvan de grootte of berekeningswijze in de overeenkomst is vastgelegd en de koop wordt geŽffectueerd tijdens de overeengekomen of verlengde looptijd van de oorspronkelijke of vernieuwde huurovereenkomst, dan is tevens courtage verschuldigd wegens koop en verkoop, welke tarieven zijn vastgelegd in de overeenkomst. Zijn er geen afspraken gemaakt over de hoogte van deze tarieven, dan dienen deze in redelijkheid te worden vastgesteld.

2.4.5 Medeverhuur of huur van roerende zaken of vermogensrechten, wordt onder huursom mede begrepen de voor deze goederen overeengekomen huurprijs.

2.4.6 Worden de goederen mede gekocht of verkocht of worden vermogensrechten en dergelijke aanspraken overgedragen op derden dan wel zulke rechten door partijen jegens elkaar overeengekomen, dan is daarover courtage verschuldigd overeenkomstig de tarieven voor koop en verkoop. Zijn er geen afspraken gemaakt over de hoogte van deze tarieven, dan dienen deze in redelijkheid te worden vastgesteld.

Hoofdstuk 3 Taxaties

3.1 Een opdracht tot taxatie houdt in het geven van een waardeoordeel en het uitbrengen van een rapport daaromtrent. Onder een taxatieopdracht behoort niet de opdracht tot het verrichten van een bouwkundige keuring.

3.2 Het taxatierapport bevat o.a. de volgende onderdelen;
- naam van de opdrachtgever
- korte zakelijk omschrijving van het getaxeerde
- kadastrale gegevens
- waardeoordeel en de soort daarvan
- bijzondere omstandigheden
- het doel van de taxatie en de datum waarop het is verricht.

3.3 Het rapport wordt uitgebracht aan de opdrachtgever en de taxateur aanvaardt alleen ten opzichte van hem verantwoordelijkheid voor de inhoud van het rapport. De opdrachtgever is vrij het rapport of gegevens daaruit, tenzij dit kennelijk voor hem alleen bestemde informatie bevat, ter beschikking te stellen aan derden of ter inzage te leggen, op voorwaarde dat het verschuldigde honorarium is voldaan en er nadrukkelijk op wordt gewezen dat de taxateur geen verantwoordelijkheid aanvaardt jegens derden. De taxateur stelt het rapport niet ter beschikking van derden dan in overleg met zijn opdrachtgever.

3.4 Indien het taxatietarief afhankelijk is van de taxatiewaarde, dan wordt hieronder verstaan:
- taxatie van de appartementsrecht of een lidmaatschapsrecht van een coŲperatie; de getaxeerde waarde van het betreffende recht;
- taxatie van de waarde van een aandeel in onroerend goed; de getaxeerde waarde van het gehele onroerende goed;
- taxatie van de waarde van opstallen op erfpachtgrond of het recht van erfpacht: het getaxeerde bedrag, vermeerderd met het bedrag gelijkstaat aan het tienvoud van de geldende canon op jaarbasis;
- bij een taxatie ten behoeve van een geldlening onder hypothecair verband geldt; de onderhandse verkoopwaarde, tenzij deze is dan de executiewaarde.
- Het tarief wordt in rekening gebracht per perceel. Vormen percelen een complex, dan worden zij voor de berekening van het tarief beschouwd als een perceel.
- Bij het intrekken van een opdracht voordat deze is uitgevoerd, is de opdrachtgever voor reeds verrichte werkzaamheden een vergoeding verschuldigd aan de taxateur. Indien hierover vooraf geen afspraken zijn gemaakt, dient dit naar redelijkheid te worden vastgesteld.
- Indien overeengekomen kunnen voorschotten in rekening worden gebracht.